Avukat Erdoğan Tuzkapan boşanma ve aile hukuku ile ilgili her türlü hukuki hazırlık ve çalışmaları yapmaktadır. Hollandada bu alanda 24 yıllık tecrübesi ile Hollanda en tecrübeli avukatttır. Kendisi, anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davası açılması ve takibi, her türlü nafaka davası açılması ve takibi, çocukların velayeti konusunda dava açılması ve takibi, velayet hakkının ihlal edilmesine ilişkin hukuki işlemler, ziyaret hakkının ihlalinin önlenmesine ilişkin işlemlerin yerine getirilmesini sağlamaktadır. Ayrıca kendi gözetiminde nafaka ödenmemesi halinde ödenmeyen nafaka alacaklarının takibi için icra takipleri de açılmakta ve takip edilmektedir.

Hollanda Mahkemelerince Verilen Boşanma Kararlarının Türkiye’de Tanınması

Yabancı bir ülke mahkemesince verilen boşanma kararı, Türkiye`de kendiliğinden geçerli kabul edilemez. Bu karar tanıma ve tenfiz sürecinden geçirilmeden Türk nüfus kayıtlarına işlenemez ve bu nedenle Yurtdışında boşanmış kişiler Türk hukuku bakımından hala evli sayılırlar. İlgililer çoğu zaman bunun farkında değillerdir ve yeni bir evlilik aşamasında başvurdukları nüfus müdürlüklerinden kayıtlarda zaten evli göründüklerini öğrenirler.
Yabancı ülke mahkemesince verilmiş boşanma kararının Türk nüfus kayıtlarına işlenebilmesi için Türkiye` de tanıma veya tenfiz davası olarak bilinen davanın açılması ve sonuçlandırılması gerekmektedir.

Tanıma Davası: Yabancı mahkemece verilen boşanma kararının tanınması, kararın kesin hüküm gücünün Türkiye’yi de kapsaması anlamına gelir. Yabancı mahkemece verilen kararın hukuki sonuçları, yabancı mahkeme devletinin hukukuna göre belirlenir. MÖHUK Md. 59 hükmüne göre “Yabancı ilamın kesin hüküm veya kesin delil etkisi yabancı mahkeme kararının kesinleştiği andan itibaren hüküm ifade eder”. Yani yabancı ülke mahkemesinin verdiği kararın kesinleştiği tarihte boşanmış sayılırsınız. Türkiye’ de açılan tanıma-tenfiz davasında verilen kararın kesinleştiği tarihte değil. MÖHUK Md. 58 ve 54 de yazılı şartları taşımadığı için tanınmayan yabancı mahkeme kararı, ilam niteliğinde bir hukuki etkiye sahip olamaz. Bununla beraber hukuki bir anlamdan da bütünüyle mahrum sayılamaz, özellikle her hangi bir ihtilafta ispat vasıtası değer ifade edebilir.

Özellikleri:

 1. Tanıma davaları duruşmalı olarak görülür, dosya üzerinden karar verilemez.
 2. Tanıma davaları basit usulde muhakemeye tabidir. Adli tatilde de görülebilir.
 3. Davacının yerleşim yeri Türkiye’de değilse teminat göstermesi gerekir. Teminatın miktarını hakim tayin eder. Ancak muafiyet şartı getiren uluslararası bir anlaşma varsa teminat şartı aranmaz.
 4. Yetkili mahkeme Davalının yerleşim yeri (ikametgahı) mahkemesidir. Karine olarak nüfusa kayıtlı olunan yer yerleşim yeri kabul edilmektedir. Davalının Türkiye’de ikametgahı yoksa sakin olduğu yer mahkemesi, bu dahi yoksa Ankara, İstanbul, İzmir mahkemeleri yetkilidir. Dava bu üç yerden istenilen birinde açılabilir.
 5. Görevli mahkeme boşanmanın tanınması Aile Mahkemesi diğer davalarda ise Asliye Hukuk Mahkemesidir.

Şartları ve istenilen (eklenmesi gereken) belgeler:

 1. Yabancı Mahkeme tarafından verilmiş ve kesinleşmiş boşanma kararının kesinleşme ve apostille şerhi taşıyan aslı.
 2. Yabancı Mahkeme Kararının tamamının noter veya resmi kurumlarca onaylı tercümesi.
 3. Tenfizi istenen istenen kararın mahkemece verilen bir karar olması gerekmektedir. Belediye v.s. gibi idari birimlerce verilen kararların tenfizi söz konusu değildir.
 4. Türkiye Cumhuriyeti ile kararın verildiği yabancı ülke arasında doğan fiili veya hukuki karşılıklılık (mütekabiliyet) veya bu konuda anlaşma(sözleşme) olmalıdır. Tanıma davasında aranmaz. Tenfiz şartıdır.
 5. Yabancı mahkeme hükmünün kamu düzenine açıkça aykırı bulunmaması gerekir.
 6. Yabancı Mahkeme kararının Türk Mahkemelerinin münhasır yetkisine girmeyen bir konuda verilmiş olması gerekir. Boşanma, ayrılık, evliliğin iptali gibi davalar da Türk mahkemelerinin münhasır yetkisi yoktur.
 7. Yabancı ülke kanunları uyarınca kendisine karşı tenfiz istenen kişiye yabancı mahkeme tarafından usulüne uygun olarak savunma hakkı tanınmış olması gerekir.
 8. Türklerin kişi hallerine ilişkin yabancı mahkeme ilamında Türk kanunlar ihtilafı kuralları gereğince , yetkili kılınan hukukun uygulanmamış ve Türk vatandaşı olan davalının tenfize bu yönde itiraz etmemiş olması gerekir. Boşanma davaları kişi hallerine ilişkin davalardan olduklarından Türk kanunlar ihtilafı kuralları gereğince Türklerin boşanma davaları için öngörülen hukukun uygulanmadYabancı Ülke Mahkemelerince Verilen Boşanma Kararlarının Türkiye’de Tanınması ve Tenfiziğının belirlenmesi ve davalının da bu konuda itirazda bulunması halinde tenfiz kararı verilemez.

Hollanda mahkemesi tarafından verilmiş olan boşanma kararınızın Türkiye`de geçerli olması için size her şekilde yardımcı olabiliriz. Hem istenilen (eklenmesi gereken) belgelerinin hazırlanması ve aynı zaman Türkiye`de tanıma davasının açılmasında size yardımcı olabiliriz. Türkiyenin bazı büyük şehirlerinde beraber çalıştığımız tecrübeli avukatlar davanıza bakmaya hazırdır.