Contractenrecht of overeenkomstenrecht is het rechtsgebied waarin het gaat om de totstandkoming van overeenkomsten, de rechten en plichten die uit een overeenkomst voortvloeien en de gevolgen van niet-nakoming van een overeenkomst door één van betrokken partijen.

Onze advocaten kunnen u van dienst zijn bij het opstellen van contracten en u bijstaan wanneer zich een geschil voordoet tussen partijen over de uitleg van een contract.

Overeenkomstenrecht is eigenlijk onderdeel van het verbintenissenrecht. Soms ontstaat een verbintenis, zonder dat sprake is van een overeenkomst. De verplichting om iemands schade te voldoen wanneer sprake is van een onrechtmatige daad, is hier een goed voorbeeld van. Ook voor dergelijke zaken kunt u bij ons terecht.

Wij behandelen voorts incassozaken en geschillen inzake koopovereenkomsten, huurovereenkomsten en aanneemovereenkomsten.