1. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Tuzkapan Van der Lee advocaten. De artikelen 7:404 en 7:407 Lid 2 van het BW zijn op deze overeenkomsten van opdracht niet van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Tuzkapan Van der Lee advocaten en haar opdrachtgevers alsmede op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.

2. Niet alleen Tuzkapan Van der Lee advocaten maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Ditzelfde zal gelden voor medewerkers met inbegrip van hun eventuele erfgenamen nadat zij het kantoor van Tuzkapan Van der Lee advocaten hebben verlaten.

3. Iedere aansprakelijkheid van Tuzkapan Van der Lee advocaten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars komt. Indien er, om welke reden dan ook, geen betaling plaatsvindt uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de verzonden declaratie(s) in de desbetreffende zaak.

4. Bij het inschakelen van derden voor de uitvoering van de aan Tuzkapan Van der Lee advocaten verstrekte opdrachten zal de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen. Voor eventuele tekortkomingen van deze derden is Tuzkapan Van der Lee advocaten niet aansprakelijk.

5. De opdrachtgever vrijwaart Tuzkapan Van der Lee advocaten tegen alle aanspraken van derden, die niet op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever.

6. Betaling van declaraties van Tuzkapan Van der Lee advocaten dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum of zoveel eerder of later als is overeengekomen. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij/zij een vertragingsrente verschuldigd gelijk de geldende wettelijke rente. Bij buitengerechtelijke invordering is de opdrachtgever, naast de hoofdsom en de vertragingsrente, de door Tuzkapan Van der Lee advocaten gemaakte incassokosten verschuldigd. De buitenrechtelijke incassokosten belopen ten minste:

  • 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2500,- van de vordering, met een minimum van € 40,-
  • 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2500,- van de vordering
  • 5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5000,- van de vordering
  • 1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000,- van de vordering
  • 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,-

7. Naar aanleiding van een daartoe strekkend verzoek van Tuzkapan Van der Lee advocaten, dat zowel voorafgaand aan als tijdens de uitvoering van de opdracht kan worden gedaan, zal de opdrachtgever een voorschot betalen. Ingeval de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn/haar financiële verplichtingen, is Tuzkapan Van der Lee advocaten bevoegd de werkzaamheden niet aan te vangen en/of kan Tuzkapan Van der Lee advocaten deze werkzaamheden opschorten of staken.

8. Tuzkapan Van der Lee advocaten behoudt zich het recht voor gearchiveerde dossiers te vernietigen nadat 5 jaar na archivering zijn verstreken.

9. De rechtsverhouding tussen Tuzkapan Van der Lee advocaten en haar opdrachtgevers wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen die behoren tot de competentie van een rechtbank, zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.

10. Aansprakelijkheid voortvloeiende uit onvolledige of niet-tijdige ontvangst van e-mails is uitgesloten. Tuzkapan Van der Lee advocaten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, hoegenaamd ook, als gevolg van de werking van virussen of software bij ontvangst of opening van e-mailberichten.

11. Tuzkapan Van der Lee advocaten heeft een procedure voor de behandeling van klachten. Deze regeling voorziet in een snelle en adequate afhandeling van klachten van cliënten. Klik hier voor de klachtenregeling van Tuzkapan Van der Lee advocaten