Is uw uitkering stopgezet of ingetrokken?

Een besluit tot stopzetting of intrekking van uw uitkering heeft voor u grote gevolgen. Wij kunnen u in een dergelijk geval adviseren en bijstaan in de procedure tegen de sociale dienst of het UWV.

Onze ervaring is dat cliënten met een bijstandsuitkering vaak tegen problemen met de sociale dienst aanlopen. Dit is in Amsterdam de Dienst Werk en Inkomen (DWI). Als u een probleem heeft of een vraag heeft over uw bijstandsuitkering, kunt u contact met ons opnemen.

Hieronder geven wij een opsomming van een aantal problemen waar u mee te maken kunt krijgen:

  • afwijzing van uw uitkeringsaanvraag
  • herziening, intrekking en/of beëindiging van uw uitkering
  • terugvordering van uw uitkering
  • een opgelegde boete
  • geconstateerde gezamenlijke huishouding
  • opleggen van arbeidsverplichtingen
  • opschorting van uw uitkering

Indien noodzakelijk kunnen wij voor u bezwaar, dan wel beroep aantekenen tegen een voor u negatief besluit. Let op!: u heeft na ontvangst van een besluit 6 weken de tijd om bezwaar te maken of beroep in te stellen. Raadpleeg zo snel mogelijk een advocaat nadat u een brief heeft ontvangen en houd deze termijn goed in de gaten, want daarna is een besluit definitief en kan u dit niet meer aanvechten.

In geval van spoed is het tevens mogelijk een spoedprocedure te starten bij de rechtbank (voorlopige voorziening) waar de (bestuurs)rechter verzocht kan worden om bijvoorbeeld een voorschot uit te keren op de aangevraagde uitkering of de stopgezette uitkering weer uit te laten betalen in afwachting van een beslissing op bezwaar of beroep.

Ons kantoor werkt op basis van gefinancierde rechtsbijstand, zodat u slechts een kleine eigen bijdrage verschuldigd bent. Deze kosten kunt u vervolgens in de meeste gevallen via een aanvraag bijzondere bijstand van de gemeente vergoed krijgen, zodat de procedure voor u kosteloos is.

Als de sociale dienst besluit dat uw bijstandsuitkering wordt ingetrokken en/of teruggevorderd, omdat u niet zou hebben voldaan aan de inlichtingenplicht (bijvoorbeeld: niet melden samenwonen of niet opgeven inkomsten) is het mogelijk dat u naast dit besluit van de sociale dienst ook strafrechtelijk wordt vervolgd wegens bijstandsfraude.

Wij kunnen u tevens bijstaan in deze strafrechtelijke procedure. Wat u in dit geval kunt verwachten kunt u vinden onder het kopje Bijstandsfraude.

Mocht u meer informatie willen hebben of wilt u direct een afspraak met ons maken, neem dan contact op met mr. Anke van der Lee.